Шановні відвідувачі! З 1 травня 2024 року! Медична лабораторія «МетроЛаб» тимчасово призупиняя свою діяльність! Дякуємо що Ви з нами!

Публичный договор

Публічний договір

про надання послуг по проведенню

медичних діагностичних лабораторних досліджень

Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в особі завідувача Державної медико-діагностичної лабораторії Щеголєва Андрія Ігоровича, діючого на підставі Довіреності від 19.04.2018 року № 897/27 (надалі — Виконавець), пропонує фізичним особам (надалі — «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, містить усі істотні умови надання послуг по проведенню медичних діагностичних лабораторних досліджень Замовнику та його умови є однаковими для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.1.Публічний договір — цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі — «Договір»).

1.1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

1.1.3. Акцепт — надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.1.4. Замовник — фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір.

1.1.5.Ціни — затверджені в Переліку досліджень Виконавця вартість послуг медичних діагностичних лабораторних досліджень.

1.1.6. Послуга — діяльність Виконавця по проведенню платних медичних діагностичних лабораторних досліджень, що здійснюється за індивідуальним замовленням Замовника, для задоволення його особистих потреб та включає в себе в тому числі, але не виключно, відбір біологічного матеріалу (зразків тканин та / або біологічних рідин), що має необхідні для проведення відповідних досліджень кількісні та якісні характеристики, а також тестування біологічного матеріалу та включає проведення преаналітичного та постаналітичного етапів лабораторної медичної діагностики.

1.1.7. Перелік досліджень— затверджений Виконавцем письмовий документ, який містить у собі перелік видів та вартість медичних діагностичних лабораторних досліджень, які виконуються Виконавцем, а також строки надання послуг передбачених цим Договором.

1.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є здійснення Замовником дій по виконанню умов Договору, зокрема отримання послуг та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник безумовно та в повній мірі погоджується з прийняттям ним положень Договору, Переліку досліджень Виконавця та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується за зверненням Замовника надати Послугу, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначену Послугу, в розмірі, визначеному Переліком досліджень Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити Замовнику, який уклав цей Договір надання Послуг, відповідно до предмету Договору.

3.1.2. Надати Замовнику можливість ознайомитися із Переліком досліджень Виконавця, надання яких передбачено цим Договором.

3.1.3. Негайно повідомити Замовника у випадку неможливості проведення медичних діагностичних лабораторних досліджень з будь-яких причин.

3.1.4. Здійснювати ведення, облік та зберігання медичної документації по проведенню медичних діагностичних лабораторних досліджень Замовника.

3.1.5. За вимогою Замовника надати усю необхідну інформацію та документацію, що стосується виконання умов даного Договору.

3.1.6. Забезпечити дослідження отриманого біологічного матеріалу Замовника відповідно до переліку досліджень та у строки, визначені у Переліку досліджень Виконавця, який є невід’ємною частиною Договору, на сертифікованому устаткуванні з високою чутливістю та специфічністю, із участю кваліфікованого медичного персоналу та видати результат у вигляді висновку у формі встановленого Виконавцем зразкаабо в іншій погодженій формі.

3.1.7. Скласти Акт здачі-приймання наданих послуг та надати його Замовнику, крім випадків передбачених п.5.3. Договору.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Отримувати від Замовника повну і достовірну інформацію необхідну для виконання зобов’язань за цим Договором.

3.2.2. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» на підставі згоди, наданої Замовником.

3.2.3. Вносити зміни до цього Договору та/або Переліку досліджень, шляхом публікації їх нової редакції та/або змін до них на сайті Виконавця https://metrolab.com.ua і розміщення цих змін у приміщенні Державної медико-діагностичної лабораторії ДП «Харківстандартметрологія» за адресою: вул. Пушкінська, 49/51, м. Харків.

3.2.4. Залучати третіх осіб до виконання будь-яких дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг та отриманням платежів за Договором, без погодження таких дій Виконавця із Замовником.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Надати Виконавцю повну і достовірну інформацію необхідну для виконання зобов’язань за цим Договором.

4.1.2. Надати Виконавцю в установленому порядку письмову згоду на збір, обробку власних персональних даних. Крім цього, Замовник погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Замовника, може бути передано, без письмового повідомлення про факт передачі, Виконавцем третім особам.

4.1.3. Оплатити Послуги Виконавця на умовах 100% передоплати в розмірах, визначених Переліком досліджень Виконавця.

4.1.4. Прийняти надані відповідно до цього Договору Послуги.

4.1.5. Особисто підписати в двох екземплярах Акт здачі-приймання наданих Виконавцем послуг, окрім випадків передбачених п.5.3. Договору.

 4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримати Послуги Виконавця у порядку та строки, передбачені цим Договором та Переліком досліджень.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник сплачує 100% попередньої оплати вартості Послуг у готівковій або безготівковій формііз застосуванням платіжних карток або шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця грошових коштів у національній валюті України. Оплата Послуг підтверджується відповідними розрахунковими документами встановленими чинним законодавством України.

5.2. Факт надання Послуг підтверджується Актом здачі-приймання наданих послуг, підписаним обома Сторонами після отримання Замовником від Виконавця результатів медичних лабораторних діагностичних досліджень.

5.3. У разі якщо Замовник не звернувся до Виконавця за отриманням результатів медичних лабораторних діагностичних досліджень або результати медичних лабораторних діагностичних досліджень були направлені Виконавцем Замовнику електронною поштою, факсом чи іншими засобами зв’язку, Послуги вважаються наданими Виконавцем у повному обсязі та належним чином, а Замовником прийнятими, за умови, якщо протягом 2 (двох) календарних днів з дня сформування Виконавцем результатів медичних лабораторних діагностичних досліджень та/або направлення їх електронною поштою, факсом чи іншими засобами зв’язку Замовнику, від Замовника не надійшло письмових обґрунтованих претензій щодо наданих Послуг.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за виникнення затримок у наданні Послуги, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку Виконавця.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих Замовником під час замовлення Послуг.

6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, як то: пожежі, стихійне лихо, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, страйки, землетруси, повені, а також внаслідок рішень чи приписів органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, внаслідок яких на сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне чи часткове виконання договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін, в т.ч. неналежне виконання чи затримка виконання обов’язків державними органами та їх структурними підрозділами, а також підприємств незалежно від форми власності, з діяльністю яких пов’язане виконання своїх зобов’язань та надання послуг з боку Виконавця.

6.4. Замовник несе відповідальність за достовірність повідомлених Виконавцю відомостей необхідних для надання Послуг передбачених цим Договором.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони визнають, що вся інформація, яка відноситься до даного Договору, та інформація про діяльність кожної із Сторін або про діяльність будь-якої третьої сторони, яка має відношення до Сторін, яка не є загальнодоступною і яка стала відомою Сторонам в результаті укладення та/або виконання даного Договору, вважається конфіденційною.

7.2. Сторони домовились та зобов’язуються не розголошувати та не розкривати конфіденційну інформацію третім особам та не використовувати її в будь-яких цілях інакше, ніж в цілях належного виконання цього Договору.

7.3. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію і забезпечувати її захист. Конфіденційна інформація може бути розкрита Стороною на підставі законної вимоги органу державної влади, або рішення суду.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором або до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

8.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця та у приміщенні Виконавця за адресою: вул. Пушкінська, 49/51, м. Харків.

8.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників шляхом розміщення змін до Договору або Договору у новій редакції на сайті Виконавця та у приміщенні Виконавця за адресою: вул. Пушкінська, 49/51, м. Харків.

8.4. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

8.5. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже внесли оплату за Послуги до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

9.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

9.3. Здійснивши оплату Послуг Замовник надає дозвіл на збір та обробку його персональних данихдля цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України,що також підтверджується підписанням Акту здачі-приймання наданих Виконавцем послуг.Замовник бере на себе обов’язок при зміні своїх персональних даних надавати Виконавцю уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення його нових особистих даних до бази персональних даних ДП «Харківстандартметрологія».

9.4. Усі суперечки, що виникають у процесі виконання Сторонами Договору, вирішуються шляхом направлення претензій. У разі неотримання відповіді на претензію протягом 10 (десяти) календарних днів з дати її направлення, або незгоди з отриманою відповіддю, Сторона, яка надіслала претензію, має право звернутися до суду.

Повний текст Публічного договору про надання послуг з проведення медичних лабораторних досліджень в Медико-діагностичній лабораторії Metrolab можно скачати тут